Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vedtægter for Miljøsektionen

§ 1

Sektionens navn er Dansk Byggeri, Miljøsektionen. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K.

§ 2

Sektionens formål er

  • at samle og koordinere den erhvervspolitiske indsats inden for miljøserviceområdet for virksomheder, der beskæftiger sig med fast og flydende affald og restproduktioner samt genvindings-/genbrugsaktiviteter,
  • at medvirke til en samfundsmæssig optimal løsning på affaldsproblemet, herunder at fremme den mest hensigtsmæssige håndtering/behandling af restprodukter, affald og forurenet jord,
  • at fremme samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne


§ 3

Som medlem kan optages virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, og som beskæftiger sig med miljøservicefunktioner, som nævnt i § 2.

Det er muligt for en medlemsvirksomhed at være medlem af Miljøsektionen med en del af virksomheden. Et delvist medlemskab kan dog ikke være mindre end 20 % af lønsummen. Medlemsvirksomheden tilpligtes til én gang årligt, til Dansk Byggeri at oplyse om andelen af virksomhedens lønsum, som er tilknyttet miljøsektionen.

Det er en betingelse for optagelse af en medlemsvirksomhed, at sektionens bestyrelse godkender optagelsen. Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen.

Udmeldelse skal foretages med 6 måneders skriftligt varsel med virkning fra 1. juli eller 1. januar.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det er i restance og ikke betaler efter påkrav.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. En sådan eksklusion kan af det ekskluderede medlem indbringes for generalforsamlingen, hvor spørgsmålet afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Generalforsamlingen kan i øvrigt ekskludere et medlem, hvis 3/4 af de på general-forsamlingen repræsenterede stemmer for.

Ekskluderede medlemmer skal betale kontingent for hele det halvår, hvor eksklusionen finder sted.

§ 4

Medlemmerne betaler kontingent i forhold til antal stemmer på generalforsamlingen jf. § 7. Størrelsen af kontingent pr. stemme for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling.

Ved indmeldelse betales fuldt eller halvt kontingent afhængigt af, om optagelse finder sted i første eller andet halvår.

Kontingentet opkræves hvert halvår og skal være indbetalt inden den 15. i juni og december måned. Ethvert tilsvar til sektionen skal indbetales inden 14 dage efter påmindelse.

§ 5

Sektionens bestyrelse, der er ulønnet, består af 5 - 7 medlemmer, som hver skal repræsentere en under sektionen hørende virksomhed. En person er ikke valgbar til bestyrelsen, såfremt et andet bestyrelsesmedlem også er repræsentant for samme virksomhed eller en dermed koncernforbundet virksomhed.

Blandt sektionens medlemsvirksomheder vælges 3 suppleanter. Suppleanterne udpeges af generalforsamlingen til at være 1., 2. og 3. suppleant. I tilfælde af uenighed på generalforsamlingen afgøres rangfølgen ved afstemning. En suppleant kan kun indtræde i bestyrelsen, såfremt en repræsentant fra suppleantens virksomhed eller en dermed koncernforbundet virksomhed ikke allerede har sæde i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af den årlige ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Skulle et medlem afgå inden valgperiodens udløb, indtræder i stedet en suppleant for den resterende del af den afgåedes valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden for bestyrelsen er samtidig formand for sektionen.

I sager, som vedrører en under sektionen hørende virksomhed eller dermed koncernforbunden virksomhed, der repræsenteres af et bestyrelsesmedlem, må dette medlem vige sit sæde.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab

§ 6

Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle sektionens anliggender.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesmøder holdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes et beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

Sektionen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af en næstformand og et bestyrelsesmedlem.

§ 7

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle sektionens anliggender.

En medlemsvirksomhed repræsenteres i sektionen af en person udpeget dertil af medlemsvirksomheden. Vedkommende skal være ansat i en ledende stilling i virksomheden.

Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem på en generalforsamling ved fuldmagt. Et medlem kan ikke repræsentere mere end ét andet medlem ved fuldmagt. En medlemsvirksomhed kan også ad hoc udpege en anden ansat i virksomheden til at repræsentere sig i tilfælde af, at den, der normalt er udpeget hertil, har forfald.

Alt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan en medlemsvirksomhed medtage en eller flere som gæster ved generalforsamlinger og medlemsmøder.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal, hvis andet ikke er fastsat, jf § 3. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige mulige stemmer i sektionen.

Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes en ny generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængigt af antallet af tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

Hvert medlem har et antal stemmer, der fastsættes efter lønsummen hos medlemmet i det regnskabsår, der blev afsluttet i forrige kalenderår. Antallet af stemmer beregnes således: Lønsum under 2 mio. kr. giver en stemme og for hver 2 mio. kr. lønsum herudover gives yderligere en stemme. Ingen virksomhed eller koncern kan dog have over 20% af samtlige stemmer. Ved en koncern forstås i denne forbindelse flere selskaber, der står i en sådan forbindelse med hinanden, at det ene er moderselskab, og de andre er datterselskaber, som moderselskabet har 50% eller mere indflydelse i.

§ 8

Sektionen holder en årlig ordinær generalforsamling inden udgangen af juni. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel indeholdende dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling fastsættes efter følgende retningslinjer: 

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
  • Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne må for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen være indleveret til sektionen senest 21 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder dette nødvendigt eller mindst 1/3 af sektionens medlemmer skriftligt begærer det og ledsager begæringen med opgivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges holdt snarest muligt og senest 14 dage efter, at denne skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Ind-kaldelse sker med mindst 8 dages skriftligt varsel og skal være ledsaget af en dagsorden for generalforsamlingen.

I øvrigt kan bestyrelsen indkalde til medlemsmøde, når den finder det hensigtsmæssigt. Et medlemsmøde kan kun være af orienterende karakter.

§ 9

Sektionens regnskabsår følger kalenderåret.

Sektionens regnskab revideres af Dansk Byggeris statsautoriserede revisor.

§ 10

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret.

Miljøsektionens vedtægter