Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Parlamentet topper CØ-pakken med højere genanvendelsesmål og krav om separate indsamlingsordninger

Europa-parlamentet har netop præsenteret en rapport med ændringsforslag til CØ-pakken, hvor de højner ambitionsniveauet for den cirkulære dagsorden og dermed også for indsamling og genanvendelse af affald.

Tilbage i juni præsenterede Europa-Parlamentets miljøkomité et udkast til de ændringsforslag, man havde til Kommissionens CØ-udspil, som blev præsenteret tilbage i december 2015. Siden hen har man i miljøkomitéen diskuteret knap 1.500 ændringsforslag til de tre direktiver, og i går blev en rapport med en række væsentlige ændringsforslag så vedtaget i selve Europa-Parlamentet. Nedenfor er de væsentligste ændringer listet op: 

Særligt i forhold til affaldsdirektivet

Mål
Europa-Parlamentet foreslår at øge målet for forberedelse til genbrug samt genanvendelse af ”municipal waste” fra Kommissionens foreslåede 65% til i stedet at være 70% i 2030. Parlamentet foreslår ydermere, at Kommissionen, inden udgangen af 2018, undersøger muligheden for at sætte mål for forberedelse til genbrug samt genanvendelse af erhvervsaffald, ikke-farligt industriaffald såvel som bygge- og anlægsaffald for både 2025 og 2030.

Separat indsamling
Europa-Parlamentet foreslår, at det gøres obligatorisk, at medlemsstaterne, i tillæg til papir, metal, plast og glas, indsamler tekstiler separat senest fra 2020 samt, at de sikrer separat indsamling af bio-affald.

Parlamentet vil ydermere gøre det obligatorisk for medlemsstaterne at sikre, at følgende fraktioner, som minimum, udsorteres fra bygge- og anlægsaffaldet: træ, minerale fraktioner (beton, mursten, tegl og keramik), metal, plast, gips, glas og puds.


Opretholdelse af affaldshierarkiet
Endelig ønsker parlamentet at sætte krav til de midler, som den europæiske union uddeler, således at medlemsstaterne skal prioritere forebyggelse, genbrug, forberedelse til genbrug samt genanvendelse i forbindelse med investeringer i affaldshåndtering.

Særligt i forhold til affaldsforebyggelse foreslår Parlamentet, at medlemsstaterne etablerer affaldsforebyggelsesprogrammer, der som minimum skal søge at nå følgende mål:

 • En signifikant reduktion af mængderne af genereret affald
 • Afkobling af affaldsgenerering fra økonomisk vækst
 • Et fælles mål for reduktion af madaffald (i henhold til den nye definition) på 30% i 2025 og på 50% i 2030 sammenlignet med en 2014-baseline
 • Et fælles mål for reduktion af affald i havene på 30% i 2025 og på 50% i 2030 sammenlignet med en 2014-baseline

I forbindelse med sidstnævnte mål, kræver det, at Kommissionen, med udgangen af 2017 fastlægger en metode for at måle niveauet af madaffald og affald i havene såvel som fælles indikatorer for affaldsforebyggelse med udgangen af 2018.

Design
I forhold til design af produkter vil parlamentet gøre det obligatorisk for medlemsstaterne at træffe passende foranstaltninger, således at producenter opmuntres til at forbedre design af produkter og komponenter på en måde, som fremmer ressourceeffektivitet.

Definitioner
I forslaget præsenterer parlamentet en række præciseringer af allerede eksisterende definitioner:

”Municipal waste”: inkluderer både blandet affald såvel som separat indsamlet affald, der kan sidestilles med husholdningsaffald i form og sammensætning, fra små virksomheder, kontorer og institutioner inklusive skoler, hospitaler og offentlige bygninger.

”Forberedelse til genbrug”: dækker over tjek, rengøring eller reparation af produkter eller produktkomponenter, som er blevet til affald, og som er blevet indsamlet af en anerkendt aktør, så produkterne kan blive genbrugt uden yderligere bearbejdning.

”Sortering”: dækker over alle affaldsrelaterede processer, som separerer indsamlet affald i forskellige fraktioner eller under-fraktioner.

”Mad-affald”: dækker over mad, som enten er i ikke-spiselig form eller egnet til menneskelig indtagelse i spiselig form, og som er fjernet fra produktions- eller distributionsleddet for at blive bortskaffet. Dette inkluderer primærproduktion, forarbejdning, produktion, transport, opbevaring, detailhandel og forbruger-niveau, bortset fra tab i primærproduktionen.


Særligt i forhold til emballagedirektivet

Parlamentet foreslår at emballagedirektivet sætter følgende mål for emballager:

 • Minimum 5% af alt emballageaffald inden for samme område, målt på vægt, skal genbruges med udgangen af 2025
 • Minimum 10% af alt emballageaffald, målt på vægt, skal genbruges med udgangen af 2030
 • Minimum 70% af alt emballageaffald, målt på vægt, skal forberedes til genbrug eller genanvendes med udgangen af 2025. Dette mål foreslås ydermere fastsat til 80% med udgangen af 2030

Dette indbefatter følgende materialespecifikke mål:

 • 60% for plast med udgangen af 2025
 • 65% for træ med udgangen af 2025 samt 80% med udgangen af 2030
 • 80% for jernholdige metaller med udgangen af 2025 samt 90% med udgangen af 2030
 • 80% for aluminium med udgangen af 2025 samt 90% med udgangen af 2030
 • 80% for glas med udgangen af 2025 samt 90% med udgangen af 2030
 • 90% for pap og papir med udgangen af 2025

Disse mål skal, ifølge Parlamentets forslag, bl.a. nås ved hjælp af, at medlemsstaterne minimerer den miljømæssige påvirkning fra emballager såvel som at reducere forbruget af emballager, som ikke kan genanvendes. Dette skal ske ved hjælp af en række foranstaltninger, herunder bl.a. introduktion af producentansvarsordninger samt økonomiske instrumenter, som skal hjælpe med at opretholde affaldshierarkiet.

Parlamentet foreslår i øvrigt, at Kommissionen med udgangen af 2020 har præsenteret et forslag til lovgivning vedrørende design til genbrug og høj-kvalitets genanvendelse af emballager.

Særligt i forhold til lossepladsdirektivet

I lossepladsdirektivet foreslår man følgende definitioner præciseret:

”Restaffald”: skal nu inkludere affald, der resulterer fra en behandlings- eller genvindingsproces, inklusive genanvendelse, som ikke kan genvindes yderligere og som derfor må bortskaffes.

”Bionedbrydeligt affald”: skal nu inkludere mad- og haveaffald, papir, pap, træ samt alt andet affald, der kan indgå i en anaerobisk eller aerobisk nedbrydningsproces.

Målet, i det reviderede lossepladsdirektiv, skal ifølge Parlamentet være, at medlemsstaterne skal reducere de samlede mængder af genereret ”municipal waste” til deponering til 5% i 2030. Parlamentet ønsker ydermere, at Kommissionen, inden udgangen af 2018, har undersøgt muligheden for at introducere mål og restriktioner for deponering af ikke-farligt affald ud over municipal waste. Ydermere skal medlemsstaterne efter 2030 udelukkende modtage rest-”municipal waste” på deponier for ikke-farligt affald.

Parlamentet har i tillæg foreslået en række betingelser for, hvordan medlemsstaterne kan udsætte kravet til at opfylde 5%-målet.

Parlamentet forventes at starte de uformelle forhandlinger omkring CØ-pakken og ændringsforslagene med Rådet under en plenum-session i midten af marts.